Algemene voorwaarden

Trainingscentrum Crescendo B.V.
Neutronweg 1, 1627 LG, Hoorn
Website:www.traincrescendo.nl
E-mail:info@traincrescendo.nl
Telefoon:06 15639897
IBAN:NL45 RABO 0307 9759 91
BIC:RABONL2U
BTW:NL.8558.04.920.B01
KvK:64730646

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN

TRAININGSCENTRUM CRESCENDO BV

 

Artikel 1        Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Trainingscentrum Crescendo BV betreffende de deelname aan opleidingsactiviteiten als opleidingen, modulen, cursussen en trainingen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd door Trainingscentrum Crescendo BV.

 

Artikel 2        Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een door Trainingscentrum Crescendo BV uitgebrachte offerte is geldig tot 3 maanden na dagtekening tenzij anders is aangegeven in de genoemde offerte.
 2. De overeenkomst tussen Trainingscentrum Crescendo BV en de opdrachtgever komt tot stand door het schriftelijk of mondeling aanmelden door de opdrachtgever en een door Trainingscentrum Crescendo BV getekende schriftelijke bevestiging van deze aanmelding inclusief de factuur.
 3. Bij de aanmelding, verklaart de opdrachtgever de algemene voorwaarden en de deelnamevoorwaarden van Trainingscentrum Crescendo BV te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Trainingscentrum Crescendo BV en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Een opdrachtgever zoals in lid 1 bedoeld kan ook een ter zake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de opdrachtgever.
 5. Bij de inschrijving van een deelnemer kan, indien van toepassing, een keuze worden gemaakt tussen inschrijving onder de eigen naam of onder de naam van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het eventueel uit te reiken diploma of certificaat.

 

Artikel 3        Annulering door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever voor een opleidingsactiviteit heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een opleidingsactiviteit te annuleren.
 2. Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Telefonische annuleringen dienen altijd schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigd. Trainingscentrum Crescendo BV stuurt bij ontvangst van een annulering altijd een bevestiging van die annulering en een omschrijving van de bijbehorende consequenties.
 3. Bij annulering van 7 tot 4 dagen voor aanvang van de betreffende opleidingsactiviteit wordt door Trainingscentrum Crescendo BV het bedrag gefactureerd van 25 % van de opdracht. Bij annulering tot één dag voor de aanvangsdatum factureert het trainingscentrum 50% van de opdracht, daarna 100%.
 4. De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de poststempel of het verzonden faxbericht, dus de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd.

 

Artikel 4        Annulering, uitstel en weigering door Trainingscentrum Crescendo BV

 1. Trainingscentrum Crescendo BV heeft het recht tot vijf werkdagen voor de eerste uitvoeringsdatum een activiteit te annuleren of uit te stellen indien daartoe door Trainingscentrum Crescendo BV voldoende reden aanwezig wordt geacht. Trainingscentrum Crescendo BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade. Bij annulering wordt het eventueel reeds betaalde deelnemersbedrag volledig terugbetaald door Trainingscentrum Crescendo BV.
 2. Indien daartoe door Trainingscentrum Crescendo BV voldoende reden aanwezig wordt geacht kan het Trainingscentrum Crescendo BV besluiten (een gedeelte van) een activiteit op een andere plaats en/of datum te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld.
 3. Bij datumwijziging van een activiteit is de opdrachtgever geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De opdrachtgever kan in dat geval de activiteit kosteloos annuleren.
 4. Trainingscentrum Crescendo BV heeft het recht een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Trainingscentrum Crescendo BV betaalde bedrag.
 5. Bij wanbetaling heeft Trainingscentrum Crescendo BV het recht de opdrachtgever uit te sluiten van toekomstige deelname aan activiteiten van Trainingscentrum Crescendo BV.
 6. Trainingscentrum Crescendo BV behoudt zich het recht voor om een opdrachtgever de toegang tot een activiteit te ontzeggen, als deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers. Trainingscentrum Crescendo BV neemt van tevoren contact op met deze opdrachtgever als deze zodanig in gebreke blijft dat uitsluiting van deelname dreigt.

 

Artikel 5        Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met totstandkoming van een overeenkomst verplicht Trainingscentrum Crescendo BV zich, zich naar beste inzicht en vermogen in te spannen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de opdracht uit te voeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Trainingscentrum Crescendo BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Trainingscentrum Crescendo BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Trainingscentrum Crescendo BV worden verstrekt.

 

Artikel 6        Contractduur, uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van de activiteiten zoals aangekondigd in informatiemateriaal op internet, folder en brochures etc. en schriftelijk bevestigd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Trainingscentrum Crescendo BV daarom schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7        Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van uitvoering daardoor worden beïnvloed. Trainingscentrum Crescendo BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Trainingscentrum Crescendo BV de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. In afwijking van lid 3 zal Trainingscentrum Crescendo BV geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 8        Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever

 1. In geval de opdrachtgever na aanvang van de opleidingsactiviteit deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de opdrachtgever betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.
 2. Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer bijwonen van de lessen wordt niet gezien als afmelding.

 

Artikel 9        Prijzen en facturering

 1. Tenzij anders vermeld geldt voor overeenkomsten met Trainingscentrum Crescendo BV dat daarin een vast honorarium is vastgesteld conform aangekondigd in informatiemateriaal op internet, folder en brochures etc. en opgenomen in de bevestiging en de facturen.
 2. Alle genoemde prijzen in de offerte zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
 3. Prijzen zijn bindend.
 4. Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief examenkosten en kosten van studiemateriaal.
 5. De kosten van een activiteit worden vooraf bij de bevestiging van de aanmelding gefactureerd. De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum op de door Trainingscentrum Crescendo BV aangegeven wijze.
 6. Bij niet-betaling volgt binnen 7 dagen een herinnering om uiterlijk binnen 7 dagen alsnog het bedrag te voldoen. Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt Trainingscentrum Crescendo BV zich het recht voor de opdrachtgever uit te sluiten van deelname aan de opleidingsactiviteit en/of examens. De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor zijn betalingsverplichting. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag, inclusief eventueel te berekenen BTW, de wettelijke rente verschuldigd.
 7. De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een daadwerkelijke of vermeende tekortkoming van Trainingscentrum Crescendo BV, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van opdrachtgever ter zake.
 8. Gespreide betaling is alleen mogelijk bij een positieve beschikking op een schriftelijk verzoek daartoe. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend bij de administratie van Trainingscentrum Crescendo BV.

 

Artikel 10     Incassokosten

Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Trainingscentrum Crescendo BV vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten van het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag.

 

Artikel 11     Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 12     Intellectueel eigendom

 1. Trainingscentrum Crescendo BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Trainingscentrum Crescendo BV verstrekte stukken (rapporten, adviezen, cursusmateriaal, software, enz.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Trainingscentrum Crescendo BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. Trainingscentrum Crescendo BV behoudt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13     Klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten dienen door de opdrachtgever uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de met betrekking tot werkzaamheden schriftelijk aan Trainingscentrum Crescendo BV te worden gemeld.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Trainingscentrum Crescendo BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Trainingscentrum Crescendo BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
 4. U krijgt binnen 4 dagen een reactie op uw klacht en Trainingscentrum Crescendo BV zorgt dat de klacht binnen 15 dagen afgehandeld wordt.

 

Artikel 14     Aansprakelijkheid

Indien Trainingscentrum Crescendo BV aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van Trainingscentrum Crescendo BV, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Trainingscentrum Crescendo BV beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aantoonbare opzet of grove schuld van Trainingscentrum Crescendo BV of haar ondergeschikten.
 4. Trainingscentrum Crescendo BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 15     Overige bepalingen

 1. Voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.
 2. Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan een onafhankelijke mediator.
 3. Indien bemiddeling van een mediator niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het gebied waar Trainingscentrum Crescendo BV gevestigd is.
 4. Op overeenkomsten tussen Trainingscentrum Crescendo BV en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 5. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
WordPress development door Webstation